OČ JDE?

Český Těšín čeká celá řada změn, které jsou zahrnuty do Strategického plánu rozvoje města.

Cílem strategického plánu je stanovit priority a určit směr rozvoje města.

Jeho součástí je Akční plán – každoročně aktualizován  a schvalován Zastupitelstvem města. 


MĚSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Veřejný prostor

Obnova historických prvků
Prevence kriminality
Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení
Podpora JSDH
Péče o válečné hroby
Zlatý trojúhelník
Revitalizace ul. Hlavní
Psí hřiště u řeky Olše

Bydlení

Revitalizace sídliště Mojská
Rekonstrukce budovy ul. Tovární
Mezi Lány

Vzdělávání

Rekonstrukce Fuldovy vily (MŠ Masaryk.sady)
Modernizace 10 učeben ZŠ
Masarykova ZŠ 6 učeben
Masarykova ZŠ (konektivita)
ZŠ Pod Zvonek-MŠ Dolní Žukov (nová MŠ)
ZŠ Hrabina-ZŠ Ostravská (oprava střechy)
ŠJZŠ Hrabina (modernizace školní kuchyně)
ZŠ Hrabina-ZŠ Ostr. (rek. vody a elektřina)
ZŠ Hrabina-ZŠ Slezská (rek. vody a elektřina)
ZŠ Hrabina-MŠ Ostravská (výměna oken, vodovodní a elektro instalace)
ZŠ Kontešinec-tělocvična (PD demolice/výst.)
Masarykova ZŠ-ZŠ Komenského (hřiště)
ZŠ Masarykova-MŠ Akátová (opr. střechy)
ZŠ Pod Zvonek-ZŠ Slovenská (kuchyně vzduchotechnika)
ZŠ Pod Zvonek-učebna plavání-fotovoltaika)
ZŠ Hrabinská-MŠ Ostravská (okna, obálka, střecha)
Snížení energetické náročnosti-Masarykova ZŠ (okna, zateplení fasády, nucené větrání)
Místní akční plán IV

Zdravotní a sociální péče

Koncepční přístup k prorodinné politice
Osvěta v oblasti sociálních služeb
Komunitní plánování
Rozvoj sítě sociálních služeb
Modernizace domova pro sen. (CSS-EPS a NZS
Nemocnice (Plán oprav a investic)

Kultura a sport

Modernizace kina Central
Modernizace sportovního areálu Frýdecká
Děstké hřiště v Horním Žukově (výstavba)
Podpora sportu
Knihovna jako místo setkávání


MĚSTO MODERNÍ A UDRŽITELNÉ

Smart City

Koncepce Smart City
IT pro veřejnou správu pro potřeby města
Koordinace inovativních projektů
Digitalizace škol (IT vybavení)
Zvyšování kyberbezpečnosti Městský úřad
Systém pro řízení a správu investic
Digitální technická mapa města Český Těšín

Energetika

Snížení energetické náročnosti budov (realizace závěrů auditu)
Kotelna Nemocnice Český Těšín a.s.
Kotel Svibice 4
Kotel Mojská 3
Potrubí ÚT Svibice 5

Oběhové hospodářství

Koncepční přístup k cirkulární ekonomice
(Re-Use centrum)
Výstavba nového sběrného dvora

Mobilita

Koncepce parkování (Tovární x Hraniční)
Chodník podél silnice II/648 Dolní Žukov
Rekonstrukce mostu ul. Rakovec
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M5
Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M4
Elektronické informační panely

Ochrana krajiny a ŽP

Adaptační strategie města na změnu klimatu
Koncepční přístup k EVVO
Kotlíkové dotace (4. a 5. výzva)
ČOV Horní Žukov-rekonstrukce


MĚSTO OTEVŘENÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ

Participace

Rozvoj webu Měníme Těšín
Marketingové kampaně
Participativní rozpočet města

Rozvojová spolupráce

Plnění strategie INEurope
Přeshraniční turistické informační centrum
Udržitelnost projektů
Klenoty těšínské architektury

Podnikání

Koncepce podpory podnikání
Platforma pro pravidelné setkávání
Zatraktivnění parku Adama Sikory

Cestovní ruch

Revitalizace těšínské přehrady
Městský vizuální informační systém (směrové tabule)
Videomapping ul. Hlavní
Kulinářská stezka

DOKUMENTY

Co je na papíře, to platí !

Plánovat rozvoj města není jednoduchá záležitost, proto ani popsaných stránek není málo.

Rozhodně ale stojí, alespoň za prohlédnutí.